USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-11UA-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój administracji publicznej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem nauczenia przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opisanych w efektach uczenia się, dotyczących poznania wybranych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, uzyskanie umiejętności zdefiniowania podmiotów administracji publicznej, ich powiązań (centralizacja i decentralizacja) oraz nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji terenowej. W ramach studiowania przedmiotu, słuchacz powinien posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć jak: organ administracji publicznej; cechy i klasyfikacja organów, władztwo administracyjne i zakładowe, formy działania administracji publicznej, obowiązki i uprawnienia, zakres działania i kompetencje. Celem jest także nabycie umiejętności powiązania ustrojowego i proceduralnego prawa administracyjnego z administracyjnym prawem materialnym.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej, jej cechy, postacie oraz funkcje. Sfery działania administracji publicznej.

3. Nawiązanie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

4. Zasady powiązań podmiotów administracji publicznej (centralizacja, decentralizacja, koncentracja, dekoncentracja).

5. Podmioty administracji publicznej i inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej.

6. Organ administracji publicznej, cechy i klasyfikacja.

7. Naczelna i centralne organy administracji rządowej.

8. Terenowe organy administracji rządowej.

9. Administracja zespolona w województwie i powiecie.

10. Administracja niezespolona.

11. Zdecentralizowane podmioty administracji publicznej.

12. Formy działania administracji publicznej.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Bąkowski T. (red. naukowy), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Bąkowski T., Żukowski K., Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2016.

3. Chmaj M. (red.), Administracja rządowa w Polsce, Difin, Warszawa 2012.

4. Hausner J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2017.

5. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

6. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, TNOiK, Toruń 2013.

7. Ura E., Prawo administracyjne, wyd. 3, Wolters Kluwer, 2015.

8. Jagielski J., Wierzbowski M. (red, nauk.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

9. Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 8, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Źródła prawa:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.).

2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze sprost. i zm.).

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59 zm.).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 72 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2169 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1355 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

13. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.).

14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

15. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 570 ze zm.).

16. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.).

17. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 ze zm.).

18. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 945 ze zm.).

19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.).

20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.).

21. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1668 ze zm.).

22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.).

23. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 541 ze zm.).

24. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).

25. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.).

26. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.).

27. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2387 ze zm.).

28. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.).

29. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 972 ze zm.).

30. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm.).

31. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1169 ze zm.).

32. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).

33. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

34. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.).

35. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.).

36. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 129 ze zm.).

37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).

38. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 586 ze zm.).

39. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.)

40. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

41. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 ze zm.).

42. Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (t.j. M. P. z 2016 r., poz. 1006 ze zm.).

B. Literatura uzupełniająca

1. Biernat S., Bosek L., Garlicki L., Górzyńska T., Grzybowski M., Hauser R., Korczak J., Masternak-Kubiak M., Niedźwiedź M., Wyrzykowski M., Ziółkowski Z., System Prawa Administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t.2, R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H Beck Warszawa 2012.

2. Błaś A., Boć J., Stahl M., Ziemski K. M., Prawne formy działania administracji, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2013.

3. Ciecierski M., Melezini A. (red. naukowa), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

4. Duniewska Z., Hauser R. Jaśkowska M., Matczak M., Niewiadomski Z., Wróbel A., Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. t. 1, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2015.

5. Paździor M., Szmulik B., Konstytucyjny system organów państwowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KP6_WG1

w stopniu zaawansowanym wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych

KP6_WG2

w stopniu zaawansowanym wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji administracyjnych, ekonomicznych i społecznych oraz zmianach w nich zachodzących w wymiarze historycznym, w szczególności o systemie prawnym i administracyjnym państwa, samorządach lokalnych, organizacji różnego typu i grup społecznych

KP6_WG7

podstawowe pojęcia i konstrukcje nauk prawnych i administracyjnych; koncepcje administracji publicznej, jej strukturę i zadania w państwie; podział władz w państwie, ich ustrój i wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej; wzajemne relacje między organami administracji państwowej, rządowej i samorządowej

KP6_WK4

wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć z zakresu funkcjonowania instytucji administracyjnych i procesów społecznych, ponadto dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym organizacji różnego typu

Umiejętności

KP6_UW1

KP6_UW6

KP6_UW9

prawidłowo interpretować podstawowe normy prawa instytucjonalnego, proceduralnego i materialnego.

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania

analizować proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu działania administracji publicznej, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem podstaw prawnych, orzecznictwa oraz poglądów innych osób

Kompetencje Społeczne

KP6_UK1

P6S_KR1

P6S_KR2

stosowania się do zasad etyki; poszanowania prawa; obiektywizmu; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

przedstawienia w sposób zrozumiały dla innych swojego pogląd, zagadnienie; odważnego (ale z rozwagą) wyrażania swojego zdania, nie bojąc się zadawać pytań; kulturalnego uczestnictwa w dyskusji; wyrażania konstruktywnej krytyk

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• Zaliczenie pisemne w postaci przygotowanych prac z prezentacją podczas zajęć

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie referatu z zakresu przedmiotu, spowodowanie dyskusji, odpowiedź na pytania uzupełniające. Oceniana jest rzeczowość, merytoryczność i sposób prezentacji pracy pisemnej.

Ostateczna ocena stanowi średnią matematyczna oceny odpowiedzi i ocen za aktywność w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.