USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-12UAP-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój administracji publicznej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem nauczenia przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących poznania wybranych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, uzyskanie umiejętności zdefiniowania podmiotów administracji publicznej, ich powiązań (centralizacja i decentralizacja) oraz nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji terenowej. W ramach studiowania przedmiotu, słuchacz powinien posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć jak: organ administracji publicznej; cechy i klasyfikacja organów, władztwo administracyjne i zakładowe, formy działania administracji publicznej, obowiązki i uprawnienia, zakres działania i kompetencje. Celem jest także nabycie umiejętności powiązania ustrojowego i proceduralnego prawa administracyjnego z administracyjnym prawem materialnym.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej, jej cechy, postacie oraz funkcje. Sfery działania administracji publicznej.

3. Nawiązanie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

4. Zasady powiązań podmiotów administracji publicznej.

5. Podmioty administracji publicznej i inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej.

6. Organ administracji publicznej, cechy i klasyfikacja.

7. Naczelna i centralne organy administracji rządowej.

8. Terenowe organy administracji rządowej.

9. Administracja zespolona w województwie i powiecie.

10. Administracja niezespolona.

11. Zdecentralizowane podmioty administracji publicznej.

12. Formy działania administracji publicznej.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2013

2. E. Bojanowski, K. Żukowski, (red.) E. Bojanowski, Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć ,Warszawa 2009

3. M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, (red.) M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Wydanie 11, Warszawa 201

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wydanie 5, Warszawa 2012

5. Administracja rządowa w Polsce, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2012.

6. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna w Polsce. Zagadnienia ogólne, Wydanie 3, Warszawa 2004.

Źródła prawa:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. I ze zm.).

2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j.Dz.U. Z 2012, poz. 392).

3. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. Z 2013, poz. 743 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

5. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze sprost. I zm.).

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. Z 2001 r., Nr 79, poz., 856 z późn zm.).

11. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. Z 2012 r., poz. 1113)

12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

13. Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 ze zm.).

14. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. Z 2012 r., poz. 591 z póź. zm.).

15. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).

16. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

17. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. Z 2009 r., Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).

19. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. Z 2011, Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).

20. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.).

21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. Z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.).

22. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.).

23. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. Z 2005, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

24. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. Z 2007 r., Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).

25. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. Z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

26. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).

27. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. Z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

28. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. Z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

30. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn zm.).

31. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. dz.U. Z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

32. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. Z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

33. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 727).

34. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j.Dz.U. Z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.).

35. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. Z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

36. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. Z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

37. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz.U. Nr 92, poz. 529).

38. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. Z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

39. Ustawa z dnia 21marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Z 2011 r., Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.).

40. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. Z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).

41. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie ( Dz.U. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.).

42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

B. Literatura uzupełniająca

1. J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

2. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Prawne formy działania administracji, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013.

3. Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Instytucje

prawa administracyjnego, t. 1, System Prawa Administracyjnego (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

4. S. Biernat, L. Bosek, L. Garlicki, T. Górzyńska, M. Grzybowski, R. Hauser, J. Korczak, M. Masternak-Kubiak, M. Niedźwiedź, M. Wyrzykowski, Z. Ziółkowski, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t.2 , System Prawa Administracyjnego, (red.) R.Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W01 (S1P_W01) -Ma podstawową wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

Kr1_W02 (S1P_W02,S1P_W03,S1P_W08,S1P_W09) -Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji administracyjnych, ekonomicznych i społecznych oraz zmianach w nich zachodzących w wymiarze historycznym, w szczególności o systemie prawnym i administracyjnym państwa, samorządach lokalnych, organizacji różnego typu i grup społecznych.

Kr1_W10(S1P_W01,S1P_W02,S1P_W03,S1P_W07)-Zna podstawowe pojęcia i konstrukcje nauk prawnych i administracyjnych. Zna koncepcje administracji publicznej, jej strukturę i zadania w państwie.

Zna podział władz w państwie, ich ustrój i wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Zna wzajemne relacje między organami administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Umiejętności

Kr1_U01(S1P_U01,S1A_U05,S1P_U06) -Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe normy prawa instytucjonalnego, proceduralnego i materialnego.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji publicznych zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych i prawa administracyjnego. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych i prawnych

Kr1_U05(S1P_U05) -Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, ekonomicznymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania

Kr1_U06(S1P_U02,S1P_U06,S1P_U07,S1P_U08) -Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu administracji, zapewnienia dostępu do usług publicznych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi, pojawiające się w praktyce

Kr1_U07(S1P_U02,S1P_U06,S1P_U07) -Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu działania administracji publicznej, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

Kr1_U08(S1P_U09,S1P_U10)-Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresie funkcjonowania administracji, z wykorzystaniem podstawowych różnych źródeł.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami społecznymi, w tym administracyjnymi. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstaw prawnych, orzecznictwa, poglądów innych osób oraz formułowania wniosków

Kompetencje społeczne

Kr1_K01(S1P_K01,S1P_K06) -Samodoskonalenie - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02(S1P_K02,S1P_K03,S1P_K05) -Współpraca - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03(S1P_K02) -Komunikacja - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04(S1P_K04,S1P_K05) -Uczciwość - stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05(S1P_K05,S1P_K03)-Odpowiedzialność - dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Kr1_K06(S1P_K07)-Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• egzamin

B. Formy zaliczenia

• egzamin pisemny: z pytaniami otwartymi

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest właściwa i kompletna odpowiedź na 4 spośród 6 pytań, o ocenie przesądza sposób prezentacji zagadnienia i wyczerpanie tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Śniecikowski
Prowadzący grup: Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Śniecikowski
Prowadzący grup: Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Śniecikowski
Prowadzący grup: Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.