USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transgraniczna współpraca organów ścigania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AE22TWOŚ-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgraniczna współpraca organów ścigania
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji europejskiej, drugi semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Wymagania:

Wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej, jej organizacji i kompetencji głównych organów.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących specyfiki zwalczania przestępczości w obrębie Unii Europejskiej – w szczególności w odniesieniu do działalności krajowych i unijnych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ich kompetencji, reguł współdziałania oraz poszanowania praw człowieka.

Celem dodatkowym jest zwrócenie uwagi na ocenę skuteczności działań w tym obszarze, z uwzględnieniem przeszkód faktycznych i ograniczeń prawnych, jak również uwrażliwienie na konieczność przestrzegania przez organy UE fundamentalnych wymogów i zasad demokratycznego tworzenia prawa.

Pełny opis:

1. Współpraca sądowa krajów członkowskich UE – ewolucja od Grupy TREVI do Traktatu lizbońskiego

2. Pomoc prawna – analiza postanowień Konwencji UE z maja 2000 r.

3. Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania (wydania)

4. Współpraca policyjna – formy, metody i instytucje

5. Wzajemne uznawanie orzeczeń i decyzji w postępowaniu karnym

6. Aktywność UE w dziedzinie prawa karnego materialnego

7. Organy i podmioty wspomagające współpracę sądową (Eurojust, ESS, Europol, OLAF)

8. Kontrowersje wokół utworzenia Urzędu Prokuratora Europejskiego

9. Europejski nakaz dowodowy

10. Europejski nakaz dochodzeniowy

11. Wspólne grupy dochodzeniowo-śledcze

12. Specyfika metod zwalczania poszczególnych typów przestępstw w ramach UE

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. M. Płachta, Transgraniczne ściganie karne w Unii Europejskiej: zagadnienia węzłowe, Acta Elbingensia 2012, t. XIII, nr 2, s. 9-49

2. Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, C.H. Beck, Warszawa 2012

3. A. Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym, Aspekty poli-tyczne i prawne, Kraków 2009

B. Literatura uzupełniająca

1. M. Płachta, Zasada wzajemnego uznawania w Unii Europejskiej i jej zastosowanie do kary pozbawienia wolności, Acta Elbingensia 2009, t. VII, s. 141-155

2. M. Płachta, Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: Propozycja rozwiązania w Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2010, nr 2, s. 135-156

3. A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, LEX Kluwer 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student umie identyfikować najważniejsze unijne akty prawne w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS) przy zastosowaniu terminologii przedstawionej na zajęciach

2. Student zna podstawowe formy współpracy sądowej i policyjnej w UE

3. Student rozumie istotę ochrony praw człowieka w UE – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania gwarancji przez organy ścigania w związku z ich działaniami transgranicznymi

4. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom student będzie lepiej rozumiał mechanizmy dalszego rozwoju UE

5. Student posiada orientację w przyjętych w UE zasadach rozwiązywania konfliktów kompetencyjnych i jurysdykcyjnych pomiędzy krajowymi organami ścigania

6. Student umie wskazać i wyjaśnić podstawowe reguły współdziałania krajowych i unijnych organów ścigania, w szczególności w odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania (wydania), wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz działań operacyjnych

7. Student kształtuje umiejętności niezbędne dla wykonywania różnych funkcji administracyjnych w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości, w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w policji oraz w różnych innych instytucjach i organizacjach

Umiejętności

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożoną problematykę zwalczania przestępczości z wykorzystaniem organów ścigania kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej.

- Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu dawnego III filara (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne) UE.

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy warunków i wymogów od których uzależniona jest skuteczność ścigania ponad granicami państw.

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu współdziałania unijnych i krajowych organów ścigania.

- Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje służyć będą lepszemu rozumieniu funkcjonowania unijnych organów i struktur w sferze ścigania i zwalczania przestępczości.

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i for-mach do analizy dopuszczalności, przydatności i skuteczności metod, środków i instrumentów będących na wyposażeniu organów ścigania w wymiarze transgranicznym.

- Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

- Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

- Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

- Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Umie zdobyć się na refleksję w kontekście gwarancyjnej funkcji, jaką powinny pełnić akty prawa unijnego w dziedzinie ścigania transgranicznego, ze szczególnych uwzględnieniem przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych oraz stosowania środków przymusu.

Kompetencje społeczne (postawy)

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywa-niem zawodu

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest wykazanie orientacji w problematyce poruszanej na wykładzie. Na ostateczną ocenę ma też wpływ aktywność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane w programie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Płachta
Prowadzący grup: Michał Płachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.