USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AP31PS-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalnościowa
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Głównym celem praktyki specjalnościowej jest wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w toku studiów na kierunku administracja zgodnie z wybraną specjalnością oraz jej uzupełnienie, jak również włączenie praktykanta w proces funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej i procesy administracyjne dotyczące wybranej przez studenta specjalności.

Pełny opis:

Treści programowe

Uwarunkowane są wyborem przez studenta specjalności i organizacji stanowiącej miejsce odbywania praktyki specjalno-ściowej oraz rodzajem stanowiska i treścią zadań powierzonych praktykantowi. Szczegółowy wykaz treści programowych zawierają dzienniczki praktyk.

Praktyka kierunkowa winna uwzględniać:

• zapoznanie się praktykanta z zasadami BHP, specyfiką organizacji i zakresem realizowanych przez nią zadań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wybraną przez studenta specjalnością;

• zapoznanie się praktykanta ze strategią organizacji, w tym jej misją, wizją i celami;

• poznanie przez praktykanta grup interesariuszy i ich oczekiwań wobec danej organizacji;

• zapoznanie się praktykanta z pozycją danej organizacji publicznej (zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością) w systemie administracji publicznej i zachodzącymi między nią a innymi podmiotami relacjami i zależnościami;

• zapoznanie się praktykanta ze stanowiskiem pracy (musi być ono zgodne z wybraną przez studenta specjalnością), jego miejscem w strukturze organizacyjnej oraz z rodzajem więzi hierarchicznych, technicznych, komunikacyjnych wynikających ze struktury organizacji;

• zapoznanie się praktykanta ze sposobem funkcjonowania organizacji i obowiązującymi w niej procedurami admini-stracyjnymi odnoszącymi się do wybranej przez studenta specjalności;

• zapoznanie się praktykanta z rodzajem więzi organizacyjnych w danej organizacji (hierarchicznych, komunikacyj-nych, technicznych),

• zapoznanie się z obowiązującymi w organizacji normami prawnymi (związanymi z wybraną przez studenta specjal-nością) i etycznymi;

• zapoznanie się z obowiązującymi procedurami związanymi z obiegiem dokumentów;

• tworzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, protokoły dotyczące kwestii uwarunkowanych wybraną przez studenta specjalnością) zgodnie z obowiązującymi w organizacji standardami;

• uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych i pracach zespołowych związanych merytorycznie z wybraną przez studenta specjalnością;

• samodzielna realizacji zadań na danym stanowisku dotyczących wybranej przez studenta specjalności.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W02

S1P_W01

Ma podstawową wiedzę o rodzaju struktury danej organizacji (zgodnej z wybraną przez studen-ta specjalnością), zmianach w niej zachodzących w wymiarze historycznym oraz roli tej organi-zacji w systemie prawnym i administracyjnym państwa i w samorządzie lokalnym.

Kr1_W03

S1P_W03

S1P_W08

- Zna podstawowe systemy zarządzania organizacją, w której ma miejsce praktyka, ich obszary funkcjonalne, typ struktury organizacyjnej i widzi zależność między typem tej struktury a zadaniami realizowanymi w danej organizacji.

Kr1_W05

S1P_W07

S1P_W08

S1P_W10

S1P_W11

- Ma wiedzę o normach prawa publicznego i prywatnego niezbędną do regulacji i oceny zjawisk społecznych i ekonomicznych, którymi zajmuje się dana organizacja wybrana przez studenta jako miejsce praktyki specjalnościowej, potrafi tę wiedzę odnieść do zakresu uprawnień i obo-wiązków stron (zgodnie z wybraną specjalnością).

Zna procedury postępowania w zakresie spraw administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, z elementami prawa karnego i prawa wykroczeń oraz egzekucji administracyjnej stosowane w danej organizacji, w której obywa student praktykę (zgodnie z wybraną specjalnością).

Kr1_W07

S1P_W09

S1P_W10

- Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, środowiskowych, moralnych i etycznych) w zakresie funkcjonowania danej jednostki administracji publicznej (zgodnie z wybraną specjalnością).

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, obowiązujące w danej jednostce administracji publicznej wybranej zgodnie ze specjalnością studenta.

Kr1_W08

S1P_W01

S1P_W09

- Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć z zakresu funkcjonowania organizacji, wybranej zgodnie ze studiowaną specjalnością, i odnieść to funkcjonowanie do procesów spo-łecznych. Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym danej organizacji wybranej zgodnie ze studiowaną specjalnością

Kr1_W09

S1P_W07

S1P_W11

- Zna zasady tworzenia oraz podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania organizacji, wybranej zgodnie ze studiowaną specjalnością, formę organizacyjno-prawną, jak również uwarunkowania determinujące zasadność jej funkcjonowania

Umiejętności

Kr1_U01

S1P_U01

S1P_U05

S1P_U06

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe normy prawa instytucjonalnego, proceduralnego i materialnego stosowane w organizacji, w której student odbywa praktykę zgodnie z wybraną przez siebie specjalnością.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji publicznych zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych i prawa administracyjnego. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych i prawnych w odniesieniu do zadań, które zostały studentowi zlecone zgodnie ze studiowaną przez niego specjalnością.

Kr1_U02

S1P_U03

S1P_U04

- Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do realizacji powierzonych mu zadań oraz analizo-wania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych i administracyjnych dotyczą-cych wybranej specjalności. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych w celu wykonania zleconych w ramach praktyki zadań zgodnych ze studiowaną specjalnością.

Kr1_U03

S1P_U02

S1P_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych spraw administracyj-nych i cywilnych w danej organizacji (zgodnie z wybraną specjalnością), zjawisk i procesów społecznych, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod nauk społecznych i prawnych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów realizowanych w danej organizacji i określonych wybraną przez studenta specjalnością.

Kr1_U04

S1P_U01

S1P_U02

S1P_U04

S1P_U08

- Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w zakresie działania danej organizacji (zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi

Kr1_U05

S1P_U05

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, ekonomicznymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowych problemów wyni-kających z zadań zleconych w ramach praktyki (przydział zadań uwarunkowany studiowaną specjalnością).

Kr1_U06

S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

S1P_U08

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w trakcie wyko-nania zadań zleconych w ramach praktyki (przydział zadań uwarunkowany studiowaną specjalnością).

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu administracji, zapewnienia dostępu do usług publicznych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi, pojawiające się w trakcie odbywania praktyki , posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach uwarunkowanych studiowaną specjalnością.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr1_K01

S1P_K01

S1P_K06

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02

S1P_K02

S1P_K03

S1P_K05

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03

S1P_K02

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzysta-niem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr1_K04

S1P_K04

S1P_K05

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05

S1P_K05

S1P_K03

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie za-dania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr1_K06

S1P_K07

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• Zaliczenie bez oceny

B. Formy zaliczenia

Realizacja zleconych praktykantowi zadań zapewniających uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie

C. Podstawowe kryteria

Kryteriami oceny są: obecność, poziom zaangażowania, treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie, ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia

Obserwacja praktykanta (jego stosunek do zleconych zadań i poziom zaangażowania, przestrzeganie obowiązujących regulaminów, stosunek do współpracowników itp.). Ocena praktyki dokonana przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.